Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา ม. แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา ม. แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ออกประกาศระเบียบการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดวิชาสอบที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 จําแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ

2. ประเภทใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT

3. ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ และ GAT/PAT

4. การรับนักศกึษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1.) ภาษาอังกฤษ

2.) จีนศึกษา

3.) ภาษาไทย

4.) สังคมศึกษา

5.) ภาษาจีนธุรกิจ

6.) ภาษาและวัฒนธรรมจีน

7.) การพัฒนาระหว่างประเทศ

8.)การสอนภาษาจีน

9.) นิติศาสตร์

10.) การบัญชี

11.) เศรษฐศาสตร์

12.) บริหารธุรกิจ

13.) การจัดการการท่องเที่ยว

14.) การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

15.) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

16.) การจัดการธุรกิจการบิน

17.) เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์

18.) นวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

19.) เคมีประยุกต์

20.) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

21.) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง

22.) เทคโนโลยีความงาม

23.) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ

24.) เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

25.) วิศวกรรมซอฟต์แวร์

26.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

27.) วิศวกรรมวัสดุ

28.) วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

29.) อนามัยสิ่งแวดล้อม

30.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

31.) สาธารณสุขศาสตร์

32.) พยาบาลศาสตร์

** รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ในระเบียบการ

การรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

รายวิชาและค่านํ้าหนักที่ใช้ในการพิจารณาคดัเลือก

1. วิชาสามัญประจําปีการศึกษา 2565 จํานวน 7 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา (ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ คิดค่านํ้าหนัก 70%)

2. ผลการทดสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2565 (ผลคะแนน กสพท. คิดค่านํ้าหนัก 30%)

.

ระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา

1. โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ และ GAT/PAT)   :    เอกสาร  !!

2. โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ)    :    เอกสาร  !!

3. โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (ประเภทใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT)   :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    วันที่ 1 – 17 มีนาคม 2565

ขอบคุณข้อมูล      :      admission.mfu.ac.th/bachelor-degree

error: Content is protected !!