ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ปี 2565

มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ออกประกาศระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญตรี รอบ Admission ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

รูปแบบการรับสมัคร

1. ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ และ GAT/PAT

2. ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ

3. ประเภทใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT

.

1. ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ และ GAT/PAT

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission (ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ และ GAT/PAT)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  : 3 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร  : วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

.

2. ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission (ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  : 33 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร  : วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

.

3. ประเภทใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission (ประเภทใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  : 32 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร  : วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.mfu.ac.th