Press ESC to close

รับตรง แพทย์ / ทันตแพทย์ รอบโควตา ม. แม่ฟ้าหลวง ปี 2566

รับตรง แพทย์ / ทันตแพทย์ รอบโควตา ม. แม่ฟ้าหลวง ปี 2566

มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือ ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงกําหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และพํานักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

1.2 มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา)

1.3 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย

1.4 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตาม

หลักสูตรหรือกําลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 จากโรงเรียน

ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี 1.5 เป็นผู้ที่มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี

โดยอยู่ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงปีที่สมัครเข้าศึกษา ทั้งนี้ การจําแนกจังหวัดฃองผู้สมัครพิจารณาจากภูมิลําเนา

1.6 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน หรือตลอดหลักสูตรการศึกษา ดังนี้ (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)

1.6.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.25 / 3.00 (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)

1.6.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.25 / 3.00 (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)

1.6.3 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25 / 3.00 (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)

1.6.4 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25/ 3.00 (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)

1.7 เป็นผู้มีผลคะแนนสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566 จํานวน 7 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ประยุกต์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

1.8 เป็นผู้มีผลคะแนนสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท.) ปีการศึกษา 2566

1.9 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2566

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

2.1 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไข ของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย

2.2 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

2.2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ

(Personality Disorder) Antisocial Personality Disorders & Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทาง จิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2.2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิด ความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2.2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

3.1 มีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อกําหนดขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) และทันตแพทยสภา

3.2 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้ หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไข ของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย

3.3 ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยต้องมีสุขภาพแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอวิชาชีพ ทันตกรรม

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โควตาภาคเหนือ)

2. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โควตาภาคเหนือ)

3. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษทั่วประเทศ)

4. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โควตาบุตรธิดาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

.

เอกสารการรรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการับสมัคร   :     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.mfu.ac.th/bachelor-degree

error: Content is protected !!