Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ปี 2563

ด้วยมหาวิทยาลัย แม่โจ้  ได้กำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 และ 5 ปีตามความต้องการของทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา2563 TCAS รอบที่ 4 (Admission 2) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก

1.1 เป็นผู้กำลังศึกษา และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 และจะต้องส าเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 29 มิถุนายน 2563

1.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

1.3 เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เรียนดี แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

1.5 ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

1.6 ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง  หรือ เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.7 มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย

1.8 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.9 เป็นผู้มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

**คุณสมบัติเฉพาะ และรายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านรายละเอียดได้จาก ลิงก์ระเบียบการรับสมัคร ด้านล่างนี้เลยนะจ้ะ

ลิงก์ระเบียบการรับสมัคร     :     ระเบียบการ  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :    mytcas.com

error: Content is protected !!