Press ESC to close

เรียนฟรี !! โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร มศว ปีการศึกษา 2565

เรียนฟรี !! โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร มศว ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ตามโครงการความร่วมมือกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์2565 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT5 และวิชาสามัญภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ดังนี้

1. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ทุกชั้นปี เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

2.1 มีสัญชาติไทย และบิดาหรือมารดามีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร หมายถึง บิดาหรือมารดาต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครจนถึงวันที่สมัครสอบคัดเลือก

2.2 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม นับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 และต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1) โรงเรียนวิชูทิศ

2) โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

3) โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

4) โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์

5) โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

6) โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์

7) โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

8) โรงเรียนนาหลวง

9) โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

โดยศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ

2.3 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสังกัดอื่น (มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาผู้ที่สอบเทียบได้หรือผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว)

ที่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากรกรุงเทพมหานครที่รับราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.50

2.4 มีผลการสอบ GAT/PAT 5 /วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ

2.5 ผู้สมัครที่สมัครเข้าวิชาเอกคู่ ต้องมีผลการสอบวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 2 วิชาเพื่อใช้คัดเลือกเข้าศึกษาวิชาเอกที่ 2 ที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา

2.6 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติดังกล่าวจากผู้บริหารสถานศึกษา

2.7 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจและหรือเป็นโรคที่จะเบียดเบียนหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพครู

2.8 ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องทำงานในหน่วยราชการ หน่วยงานหรือองค์การของรัฐหรือกับบุคคลอื่นใดเมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว

2.9 ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาอื่นจากกรุงเทพมหานคร

2.10เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครู มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้

2.11 ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ หรือรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ จากการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

3. เกณฑ์การคัดเลือก

3.1 พิจารณาจากคุณสมบัติ / เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามประกาศ

3.2 พิจารณาจากคะแนน GAT/PAT5 และคะแนนวิชาสามัญภาษาอังกฤษ

3.3 พิจารณาจากคะแนนการสอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   ระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

ขอบคุณข้อมูล    :     admission.swu.ac.th

error: Content is protected !!