Press ESC to close

ทุนการศึกษา !! โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มศว ปี 2565

ทุนการศึกษา !! โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มศว ปี 2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิชาเอกการประถมศึกษา (เอกคู่) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (รหัสสาขาวิชา 05005 รหัสกลุ่มสาขา 177)

ตามโครงการความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์2565 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT5 และวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ ดังนี้

1. จำนวนนิสิตที่จะรับจำนวนรวมทั้งสิ้น 45 คน ดังนี้

1.1 กอ.รมน.ภาค 1 รับจ านวน 8 คน

1.2 กอ.รมน.ภาค 2 รับจ านวน 10 คน

1.3 กอ.รมน.ภาค 3 รับจ านวน 8 คน

1.4 กอ.รมน.ภาค 4 รับจ านวน 19 คน (4 + 15)

หมายเหตุ : 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษาคู่กับวิชาเอกใดเอกหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรกำหนด ดังนี้

1. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

2. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

3. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

4. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

5. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

6. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

7. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

จังหวัดในสังกัด  กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อยและอำเภอเทพา รวมจำนวนรับ 15 คน

2. สถานที่เรียนและหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ทุกชั้นปี เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมหาวิทยาลัยจะจัดหอพักให้อาศัยภายในมหาวิทยาลัย ณ หอพักนิสิตโครงการเพชรในตม

จนสำเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักแต่ให้นิสิตช่วยกันชำระค่าไฟฟ้า น้ำประปาและอื่นๆ (ตามที่จ่ายจริง โดยเฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 500 บาท) หอพักนิสิตโครงการเพชรในตมเป็นอาคาร 5 ชั้น 2 อาคาร แยกนิสิตชาย และนิสิตหญิง

มีลักษณะเป็นห้องพักรวมจัดเรียงเตียงสองชั้นเป็นแถวตามลักษณะของห้องที่เป็นโถงกว้าง จัดแบ่งเป็นห้องศึกษาค้นคว้า (Study Room) และห้องโถงจัดกิจกรรม ชั้นที่ 5 เป็นดาดฟ้า นิสิตจะต้องรักษาวินัยและอยู่ภายใต้กฎระเบียบของหอพักโดยเคร่งครัดตลอดจนวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

3.1 บิดาหรือมารดาและผู้สมัครมีสัญชาติไทย

3.2 บิดาหรือมารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามพื้นที่ ประกาศรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจนถึงวันรับสมัคร

3.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 240,000 บาทต่อปีรายได้ต่อครอบครัว พิจารณาจากรายได้รวมของบิดา-มารดา ในกรณีที่บิดา-มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือ รายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา-มารดา

3.4 กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 (มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาผู้ที่สอบเทียบได้หรือผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รวม 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75

3.5 มีผลการสอบ GAT/PAT5 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ

3.6 ผู้สมัครที่สมัครสอบเข้าวิชาเอกคู่ ต้องมีผลการสอบวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 2 วิชาเพื่อใช้คัดเลือกเข้าศึกษาวิชาเอกที่ 2 ที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา

3.7 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติดังกล่าวจากผู้บริหารสถานศึกษา

3.8 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง

3.9 มีบุคลิกภาพดีที่เหมาะสมกับการเป็นครู

3.10 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพครู

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

4. การสมัครเข้าเป็นนิสิต

4.1 ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://admission.swu.ac.th ทำการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (สมัครครั้งเดียว) (หากลงทะเบียนไว้แล้วข้ามไปข้อที่ 4.2)

4.2 เลือก สมัครระดับปริญญาตรี

4.3 เลือกประเภทการรับสมัคร → TCAS รอบที่ 2 โควตา

4.4 ในการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 Quota ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น

4.5 กรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)

4.6 ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร

4.7 การพบเลขที่นั่งสอบหมายความว่าผู้สมัครมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเนื่องจากได้ชำระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

4.8 ผู้สมัครจะต้องดูประกาศผลการคัดเลือก หรือประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งตามวันที่กำหนด และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้ว กรณีผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกต่างๆ ดังนั้นก่อนการสมัครต้องศึกษารายละเอียด/คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครอย่างละเอียดเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง

4.9 หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ แม้จะผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินต่างๆที่ชำระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการรับสมัคร   :    14 – 28 กุมภาพันธ์  2565

.

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.swu.ac.th

error: Content is protected !!