Press ESC to close

โครงการเรียนล่วงหน้า ม.เกษตรศาสตร์ รุ่น 16 รอบ 2 TCAS65

โครงการเรียนล่วงหน้า ม.เกษตรศาสตร์ รุ่น 16 รอบ 2 TCAS65

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่จะให้น้องๆ ได้เรียนเนื้อหาระดับมหาวิทยาลัยล่วงหน้าไปก่อน จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ โครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยตอนนี้ ก็มาถึง รุ่นที่ 16 แล้ว รายละเอียดการรับสมัคร และลงทะเบียนจะเป็นอย่างไร ลองดูข้อมูลที่ด้านล่างกันนะจ้ะ

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเรียนอย่างเดียวไม่เข้าสอบ และเรียนพร้อมสอบเพื่อสะสมเกรด

1. โดยผลการเรียนที่ได้มีอายุ 3 ปีปฏิทิน (รุ่น 16 หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567)

2. ผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับ C ขึ้นไป โดยที่ยังไม่หมดอายุตามเงื่อนไข สามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตได้ เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกช่องทางและทุกวิทยาเขต

โดยต้องยื่นขอเทียบรายวิชาและหน่วยกิตภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาไม่เป็นผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

.

คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ประสงค์จะสะสมผลการเรียนเพื่อยื่นโควตาการเข้าศึกษาต่อพิเศษ

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สำหรับเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566

3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2567

4. ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องในปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา มีผลการเรียนขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาต่าง ๆ เป็นผู้กำหนด (ดูข้อมูลจากเมนู โควตาพิเศษ)

บางสาขาวิชามีการกำหนดแผนการศึกษาที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โดยยึดจากหน่วยกิตเมื่อจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นสำคัญ ไม่เป็นผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

.

รายวิชาที่เปิดสอน รุ่น 16/2

1. การตลาดเบื้องต้น (AP Marketing) (ภาษาไทย)

2. การตลาดเบื้องต้น (AP Marketing) (International Program)

3. ภาษาอังกฤษ I (AP English I)

4. เตรียมคณิตศาสตร์พื้นฐาน (AP Introductory Mathematics)

5. คณิตศาสตร์ (AP Mathematics)

6. เคมี (AP Chemistry)

7. ชีววิทยา (AP Biology)

8. ฟิสิกส์ (AP Physics)

.

การสมัครเรียน สามารถสมัครได้ 2 แบบ 

1. แบบ Audit คือ การเรียน ไม่มีการเข้าสอบ เรียนเพื่อเสริมความรู้ในวิชาต่างๆ

2. แบบ Credit คือ การเรียน แบบมีการสอบ และนำผลสอบ ไปยื่นในใช้สมัครโควตาพิเศษในรอบ Portfolio

ลงทะเบียนเรียน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่   :     registrar.ku.ac.th/adv/registration

กำหนดการลงทะเบียนเรียน   :    วันนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564

.

ขอบคุณข้อมูล     :   dek-d.com/tcas/57338registrar.ku.ac.th

error: Content is protected !!