Press ESC to close

โครงการต่างๆ ที่เปิดรับในรอบที่ 5 รับตรงอิสระ ที่ มจพ. ประจำปี 2563

โครงการต่างๆ ที่เปิดรับในรอบที่ 5 รับตรงอิสระ ที่ มจพ. ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ มจพ. ออกระเบียบการโครงการรับสมัครต่างๆ ในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

1. โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยนานาชาติ

2. โครงการขยายโอกาสสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี

3. โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 5 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

4. โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)

5. โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

ระยะเวลาการรับสมัคร    :  สามารถดูได้ในระเบียบการ

.

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.kmutnb.ac.th/apply/round/5

error: Content is protected !!