Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกระเบียบการ โครงการรับสมัครต่างๆ ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร โครงการต่างๆ ดังนี้

โครงการที่เปิดรับ รอบที่ 2 โควตา ปี 2563

การรับสมัครโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด

การรับสมัครโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด

การรับสมัครโครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศในความร่วมมือกับสานักงานการศึกษาเอกชน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด

การรับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ดาวน์โหลด

การรับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตา 30 จังหวัด) ดาวน์โหลด

การรับสมัครโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด

การรับสมัครโครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ดาวน์โหลด

การรับสมัครโครงการเพชรนนทรี ดาวน์โหลด

การรับสมัครโครงการลูกพระพิรุณ ดาวน์โหลด

การรับสมัครโครงการเด็กไทยสู่สากล ดาวน์โหลด

การรับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คณะประมง ดาวน์โหลด

การรับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ดาวน์โหลด

การรับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน ดาวน์โหลด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม       :      เอกสาร  !!

 

ขอบคุณข้อมูล      :        admission.ku.ac.th

 

error: Content is protected !!