Press ESC to close

ระเบียบการ และประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2563

ระเบียบการ และประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2563

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้ระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา ภาคเหนือ โดยมีประกาศ ต่างๆ ดังนี้

ลิงก์ประกาศ รับสมัคร

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota) ระดับปริญญาตรี

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota) ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) คณะนิติศาสตร์

การรับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2 โควตา) การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ

เอกสารแนบท้าย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2 โควตา) การรับนักเรียนตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขา

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota) ระดับปริญญาตรี

ปฏิทินการรับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะวิจิตรศิลป์ คณะนิติศาสตร์)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม     :     เอกสาร !!

 

ขอบคุณข้อมูล    :     www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply2

 

error: Content is protected !!