Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม. มหาสารคาม ประจำปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม. มหาสารคาม ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัย มหาารคาม ออกระเบียบการรับสมัครนิสิตใหม่ รอบที่ 2 รอบ โควตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ TCAS โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT หรือคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา หรือสอบปฏิบัติ)

กองบริการการศึกษาดำเนินการ
1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. โครงการรับนิสิตพิการ
คณะดำเนินการเอง
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (คณะแพทยศาสตร์)

 

1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คือ การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษา 2562 ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ
2. ต้องเป็นผู้สำ เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำ หนด มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งที่มีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ GAT/PAT ปี 2562 หรือ GAT/PAT ปี 2563
4. ต้องมีคะแนนมาตรฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ปี 2563 (กรณีสมัครคณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์)

การพิจารณาอันดับการเลือกสมัคร

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับการเลือก (คณะ/สาขาวิชา) ซึ่งต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา ดังนั้นหากพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะนำคะแนนที่ได้รับจากการคำนวณตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ที่สาขาวิชากำ หนดของทุกอันดับการเลือกในสาขาวิชานั้นๆ มาเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อยโดยยึดคะแนนเป็นสำคัญ เพื่อใช้พิจารณาตัดสินผลตามอันดับการเลือกที่สมัครต่อไป

เงื่อนไขการสมัคร

1. คณะที่พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1 เท่านั้น คือ คณะเภสัชศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 0201) คณะพยาบาลศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 0301) คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 0701) และคณะศึกษาศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 1601-1609)
2. คณะที่พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1 และอันดับ 2 เท่านั้น คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 0401-0404) คณะวิทยาศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 0501-0502, 0505, 0507) และวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (รหัสสาขาวิชา 1501-1503)

อัตราค่าสมัคร
ค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำ ระเงินผ่านธนาคาร)

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลการสมัคร
ผู้สมัคร จะต้องศึกษา ข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th
ให้เข้าใจก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลการสมัครและพิมพ์ใบสมัคร
2.1 ผู้สมัคร จะต้องเข้าสู่ระบบรับสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th เพื่อทำการสมัครและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดให้อย่างเคร่งครัด
2.2 เมื่อกรอกข้อมูล การสมัครแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกด “บันทึกข้อมูลการสมัคร” (เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว)
2.3 หลังจากการบันทึก ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัคร เลือกเมนู “พิมพ์ใบสมัคร” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ของผู้สมัครเพื่อให้ ระบบรับสมัครแสดงใบสมัคร และผู้สมัครพิมพ์ ใบสมัครออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์

 

รายละเอียดการรับสมัคร โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      :       เอกสาร !!

ส่วนรายละเอียด โควตาโครงการอื่นๆ รอทางมหาวิทยาลัย ประกาศต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูล      :      admission.msu.ac.th

 

error: Content is protected !!