Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม.ราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม.ราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ออกประกาศระเบียบการรับสมัคร ในรอบที่ 2 โควตา ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้ ดังนี้

1. โครงการ “เพชรราชภัฏราชสีมา”

1.1 แผนรับ จำนวน 10 ทุน จำแนกเป็น

1.1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 ทุน

1.1.2 หลักสูตรอื่น ๆ นอกเหนือจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 ทุน

1.2 วิธีการสอบคัดเลือก

1.2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ำกว่า 3.25

1.2.2 คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกำหนด

1.2.3 คะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนนGAT/PAT) ตามที่หลักสูตรกำหนด

1.2.4 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) หรือคะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางอาชีวศึกษา (VNET) ตามที่หลักสูตรกำหนด

1.2.5 การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก)

2. โครงการโควตาเรียนดี

2.1 แผนรับ ร้อยละ 80 ของแผนรับในรอบโควตา

2.2 วิธีการสอบคัดเลือก

2.2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75

2.2.2 หลักสูตรอื่น ๆ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50

2.2.3 คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกำหนด

2.2.4 คะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนน GAT/PAT) ตามที่หลักสูตรกำหนด

2.2.5 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) หรือคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางอาชีวศึกษา (VNET) ตามที่หลักสูตรกำหนด

2.2.6 อาจมีการสอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก

3. โครงการโควตากิจกรรมเด่น

3.1 วิธีการสอบคัดเลือก

3.1.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตามที่หลักสูตรกำหนด

3.1.2 คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกำหนด

3.1.3 คะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนน GAT/PAT) ตามที่หลักสูตรกำหนด

3.1.4 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) หรือคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางอาชีวศึกษา (VNET) ตามที่หลักสูตรกำหนด

3.1.5 การสอบวัดทักษะความสามารถ/การสอบสัมภาษณ์

4. โครงการโควตาพิเศษ (ฐานะทางครอบครัวยากจน)

4.1 แผนรับ จ านวน 20 ทุน

4.1.1 แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา รับได้ไม่เกิน 1 ทุน

4.2 วิธีการสอบคัดเลือก

4.2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตามที่หลักสูตรกำหนด

4.2.2 คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกำหนด

4.2.3 คะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนน GAT/PAT) ตามที่หลักสูตรกำหนด

4.2.4 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) หรือคะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางอาชีวศึกษา (VNET) ตามที่หลักสูตรกำหนด

4.2.5 การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก)

5. โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา

5.1 แผนรับ

5.1.1 แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนรับในรอบโควตา

5.2 วิธีการสอบคัดเลือก

5.2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตามที่หลักสูตรกำหนด

5.2.2 คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกำหนด

5.2.3 คะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนน GAT/PAT) ตามที่หลักสูตรกำหนด

5.2.4 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) หรือคะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางอาชีวศึกษา (VNET) ตามที่หลักสูตรกำหนด

5.2.5 การสอบวัดทักษะความสามารถ/การสอบสัมภาษณ์

6. โครงการความร่วมมือ สพม. 31 โครงการส่งเสริมนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

6.1 แผนรับ แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา หมู่เรียนละ 1 คน

6.2 วิธีการสอบคัดเลือก

6.2.1 คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกำหนด

6.2.2 คะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนน GAT/PAT) ตามที่หลักสูตรกำหนด

6.2.3 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ตามที่หลักสูตรกำหนด

6.2.4 สพม. 31 เป็นผู้คัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัย

7. โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา)

7.1 แผนรับ แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา หมู่เรียนละ 1 คน ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

7.2 วิธีการสอบคัดเลือก

7.2.1 คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกำหนด

7.2.2 คะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนน GAT/PAT) ตามที่หลักสูตรกำหนด

7.2.3 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ตามที่หลักสูตรกำหนด

7.2.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้คัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัย

.

กำหนดการรับสมัคร    :  1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ระเบียบการเต็ม     :       เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า  ม.ราชภัฏนครราชสีมา

error: Content is protected !!