Press ESC to close

คณะและหลักสูตรที่เปิดรับ ในรอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย มหิดล ปี 2564

คณะและหลักสูตรที่เปิดรับ ในรอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย มหิดล ปี 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกข้อมูล คณะและหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในรอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2564 (ส่วนเกณฑ์การคัดเลือก รอประกาศต่อไป แต่สามารถดุได้จากลิงก์ ด้านล่างนี้ เช่นกัน)

คณะและหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในรอบที่ 2 โควตา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – กีฬา

2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – ดนตรีแสดงเดี่ยว

3. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี

4. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์

6. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์

2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์)

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉินการแพทย์

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ โครงการโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

6. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

7. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

คณะวิทยาศาสตร์

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, พหุวิทยาการ)

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการโควตาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย)

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย)

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการโควตาความเป็นเลิศฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์)

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา)

คณะสาธารณสุขศาสตร์

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

คณะพยาบาลศาสตร์

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสัตวแพทยศาสตร์

1. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการพัฒนาสัตวแพทย์

2. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักศึกษาโควตาวิทยาเขตของคณะสัตวแพทยศาสตร์

3. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการพื้นที่

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการโรงเรียนเครือข่าย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยศาสนศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกฟุตบอล

วิทยาลัยราชสุดา

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก (โครงการนักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (ผู้ที่มีการได้ยิน))

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก (โครงการนักเรียนโรงเรียนเฉพาะความพิการ (ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน))

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิชาเอกออกแบบเชิงพาณิชย์

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิชาเอกล่ามภาษามือไทย

วิทยาเขตนครสวรรค์

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

วิทยาเขตกาญจนบุรี

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

วิทยาเขตอำนาจเจริญ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

.

รายละเอียด และเกณฑ์ต่างๆ เพิ่มเติม   :     ลิงก์พาไป !!

ขอบคุณข้อมูล    :  tcas.mahidol.ac.th

error: Content is protected !!