Press ESC to close

5 คอร์สเรียน ออนไลน์ฟรี สำหรับฝึกภาษาอังกฤษ เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

5 คอร์สเรียน ออนไลน์ฟรี สำหรับฝึกภาษาอังกฤษ เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

สำหรับใครที่อยากฝึก ภาษาอังกฤษ แต่ไม่อยากไปเสียเงินเรียน ต้องบอกเลยว่าบทความนี้ตอบโจทย์คุณสุดๆ เพราะในบทความนี้ พี่ก็มี 5 คอร์สเรียน ออนไลน์ สำหรับฝึกภาษาอังกฤษมาฝากกัน ที่สำคัญฟรีด้วย จาก Thaimooc ซึ่งมีเป็นระบบเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย

ถ้าใครพร้อมที่จะลงเรียนแล้ว ไปดูกันเลยดีกว่าจ้า ว่ามีรายวิชาไหนน่าเรียนบ้าง

1. วิชา ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง (Explorative English)

อาจารย์ผู้สอน    :    คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา

เนื้อหาที่จะได้เรียน     

จะได้เรียน ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆในบริบทสากล เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) แบบทดสอบหลังเรียน (Post – test) การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค รวมเป็นคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน และต้องผ่าน 70 คะแนนขึ้นไป

ลงทะเบียนเรียน     :       ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่    :     วันนี้ –  9 ธ.ค. 2021

.

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

อาจารย์ผู้สอน    :    คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียน การสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการทักทายทำความรู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ตั้งและทิศทาง การให้คำสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   : ผู้เรียนรายวิชานี้ ควรเป็นผู้ที่มีความสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษนี้ไปใช้ในการเรียน การทำงาน หรือการประกอบอาชีพ และควรเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์

การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

1. เข้าเรียนครบทั้งหมด 8 บทเรียน และได้ผลการประเมินการเรียนรู้รายหน่วยไม่น่อยกว่าร้อยละ 70

2. ได้ผลการประเมินการเรียนรู้ร่วมทุกบทเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ลงทะเบียนเรียน     :       ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

3. การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ  (English Pronunciation and Basic English Phonetics For English Teachers)

อาจารย์ผู้สอน    :    คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียนศึกษาทฤษฎีและกลไกของการผลิตเสียงพูด หน่วยเสียงพยัญชนะ และสระในภาษาอังกฤษ หลักปฏิบัติในการออกเสียง ระดับของเสียง การเน้นเสียงและจังหวะของเสียง เสียงที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนไทย เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

1. เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

2. ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ลงทะเบียนเรียน     :       ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

4. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Easy English for Everyday Life)

อาจารย์ผู้สอน    :    คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียน คำ วลี ประโยค ส่วนของประโยค เช่น คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำวิเศษ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายของคำศัพท์ วลีที่จำเป็นสำหรับ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา  :    แบบฝึกหัด 40% , ทดสอบย่อย 40%  ,  สอบปลายภาค 20%

ลงทะเบียนเรียน     :       ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

5. ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (English for Cultural Tourism)

อาจารย์ผู้สอน    :    คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียน คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศในบริบทของการท่องเที่ยว การติดต่อ การซื้อขาย และการใช้บริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   ประชาชนทั่วไป , นักศึกษาระดับปริญญาตรี

การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา   :  ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

ลงทะเบียนเรียน     :       ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่    :     วันนี้  – 17 ธ.ค. 2021

.

สมัครเป็นสมาชิก ระบบ ของ Thaimooc เพื่อลงทะเบียนเรียน รายวิชาต่างๆ    :     เอกสารการสมัคร  !!

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม    :    facebook.com/ThaiMOOC

.

ขอบคุณข้อมูล     :    eduzones.com/2021/03/19/6-course-5-uni ,   facebook.com/ThaiMOOC

error: Content is protected !!