Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 2 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา ปี 64

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 2 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา ปี 64

ประกาศจาก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงจัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission 2 มีรายละเอียดในการคัดเลือกดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี

2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบัน ได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสถาบัน ที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4. เป็นผู้ที่ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใดๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ

5. เป็นผู้ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไข การรับทุนโดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยหลังสำเร็จการศึกษาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 4 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 หรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยต้องเรียน

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2548) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (วันที่ 9 สิงหาคม 2564)

3. ผ่านการสอบวัดความรู้ฯ GAT, PAT 2, ONET และมี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

4. มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

6. มีความประพฤติเรียบร้อย

.

เกณฑ์การคัดเลือก

1. GPAX ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 คิดเป็นร้อยละ 20

2. ONET ร้อยละ 30

3. คะแนน GAT ร้อยละ 20

4. คะแนน PAT 2 ร้อยละ 30

5. สอบสัมภาษณ์ , ตรวจร่างกาย  และทดสอบบุคลิกภาพ

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

การรับสมัคร

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นส่วนกลางในการรับสมัคร สมัคร โดยสมัครผ่านทาง เว็บไซต์  student.mytcas.com ระหว่างวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564

.

ขอบคุณข้อมูล    :      ฝ่ายรับเข้า สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

error: Content is protected !!