Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 4 Admissions วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 63

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 4 Admissions วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 63

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (แพทย์พระมงกุฏเกล้า) ได้ออกกำหนดการและเกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 4 Admissions ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กำหนด ( ตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ )

2. มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ในการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร หรือนักศึกษาแพทย์

2.1 อายุไม่เกิน ๒๐ ปี ( เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓ เป็นต้นไป )

2.2 เป็นผู้มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

2.3 บิดา มารดาผู้ให้กำเนิดเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย) หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย โดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ สำหรับผู้ที่มีปู่ และ/หรือ ย่า ตา และ/หรือ ยาย ไม่ได้เกิดในประเทศไทย

ให้นำหลักฐานเพิ่มเติม (สำเนาสูติบัตรของบิดา และ/หรือ มารดาผู้ให้กำเนิด หรือหลักฐานหนังสือรับรองจาก ที่ว่าการเขต /อำเภอ ซึ่งรับรองว่า บิดา และ/หรือ มารดาของผู้สมัครเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทย) มาแสดงเมื่อ ผ่านการคัดเลือก

2.4 เป็นผู้มีสุขภาพ ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ลักษณะท่าทางเหมาะสมในการเป็น นักเรียนแพทย์ทหาร หรือนักศึกษาแพทย์

2.5 เป็นผู้ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร และ ไม่เป็นโรค หรือปัญหาทางการแพทย์ ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือบุคลิกภาพที่เป็นอุปสรรค หรือ ขัดต่อการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์

ตามระเบียบกรมแพทย์ทหารบก ว่าด้วย การตรวจ สุขภาพบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.๒๕๔๐ และ ระเบียบกรมแพทย์ทหารบก ว่าด้วย การตรวจสุขภาพบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัย แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๐

2.6 ผู้ที่เป็นเพศชาย มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๕๐ กิโลกรัม และมีความขยายของหน้าอก เมื่อหายใจเข้าไม่ต่ำกว่า ๗๘ เซนติเมตร เมื่อหายใจออกไม่ต่ำกว่า ๗๕ เซนติเมตร สำหรับผู้ที่เป็นเพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๔๐ กิโลกรัม

2.7 เป็นโสด ไม่เคยมีความประพฤติที่แสดงว่าเป็นผู้มีภรรยา หรือสามี

2.8 เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา

2.9 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม มีอุดมการณ์เลื่อมใส ในระบอบ ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

.

เกณฑ์การคัดเลือก และรายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านรายละเอียดได้จาก ลิงก์ระเบียบการ ที่ลิงก์ด้่นล่างนี้เลยจ้า

ระเบียบการรับสมัคร    :        เอกสาร !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :   ฝ่ายรับเข้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

error: Content is protected !!