รับตรง เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ปี 67
รับตรง พะเยา รอบพอร์ต ปี 2567
รับตรง พระจอมเกล้าธนบุรี นานาชาติ ปี 2567
รับตรง มศว เภสัช ความร่วมมือ UK ปี 67
รับตรง รอบพอร์ต เชียงใหม่ ปี 2567
รับตรง แพทย์พระมงกุฏเกล้า ปี 67
ทุนเล่าเรียนหลวง ปี 67
รับตรง ราชมงคล รอบพอร์ต ปี 2567
รับตรง นวมินทราธิราช ปี 67 รอบพอร์ต
รับตรง รอบพอร์ต ปี 67 บูรพา
รับตรง รอบพอร์ต ศิลปากร ปี 2567
รับตรง สงขลานครินทร์ ปี 67 พอร์ต
รับตรง ขอนแก่น ปี 2567
รับตรง รอบพอร์ต มฟล ปี 2567
รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ขอนแก่น ปี 2567