รับตรง รอบโควตา ปี 2567 บูรพา
รับตรง รอบโควตา ปี 67 สงขลานครินทร์
วลัยลักษณ์ รอบโควตา ปี 2567
รับตรง แพทย์เพื่อชาวชนบท วลัยลักษณ์ ปี 2567
รับตรง รอบพอร์ต ครั้ง 2 ปี 2567 อุบล
รับตรง เกษตรศาสตร์ รอบพอร์ต ปี 2567
รับตรง แพทย์ชนบท สงขลานครินทร์ ปี 67
รับตรง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 67
องค์ประกอบคะแนน มศว ปี 2567
ทุนพระจอมเกล้า มจธ ปี 2567
รับตรง รอบพอร์ต ปี 2567 มจธ
รับตรง รอบพอร์ต 1/2 ม.สงขลานครินทร์ ปี 2567
รับตรง รอบพอร์ต สถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปี 2567
รับตรง รอบโควตา ปี 2567 ธรรมศาสตร์
เชียงใหม่ รอบโควตา ปี 2567