Press ESC to close

E-book คู่มือการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มทส. ปีการศึกษา 2565

E-book คู่มือการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มทส. ปีการศึกษา 2565

สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. ต้องไปโหลดกันเลยกับ E-BOOK เล่มนี้ เพราะใน E-BOOK เล่มนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในสำนักวิชาต่างๆ ที่เปิดรับในปีการศึกษา 2565

ข้อมูลเบื้องต้นใน E-BOOK 

1. ข้อมูลเกี่ยวมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 โดยได้มีการยกฐานะจาก “วิทยาลัยสุรนารี” ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยประจำจังหวัดนครราชสีมา และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย

2. สำนักวิชาที่เปิดรับสมัครใน ปีการศึกษา 2565

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  ,  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ,  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์  ,  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  ,  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  ,  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม  ,  สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

.

E-BOOK คู่มือ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565     :     เอกสาร  !!

สำหรับรายละเอียดการสมัครเรียนต่อ สามารถดูข้อมูลได้ที่   :    sutgateway.sut.ac.th

** แนะนำให้โหลด E-BOOK ไว้เลยสำหรับน้องๆ ที่จะอยากจะเข้าเรียนที่นี่ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสำนักวิชาที่จะเรียนต่อไป จ้า

.

ขอบคุณข้อมูล    :    sutgateway.sut.ac.th  , th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

error: Content is protected !!