TOA Group โดยมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบ ทุนการศึกษา ปี 2564

กลุ่มบริษัท ทีโอเอ โดยมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กำลังเปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีและเรียนปานกลาง ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงระดับปริญญาตรี ที่มีความประพฤติดี มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด !!

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน

1. ผู้ขอรับทุนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือ อุดมศึกษา

2. ผู้ขอรับทุนต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี หรือปานกลาง มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

3. ผู้ขอรับทุนมีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาต้นสังกัดจริง

4. ผู้ขอรับทุนต้องมีความประพฤติดี เป็นคนดี ขยันหมั่นเพียร และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

5. ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีฐานะยากจน หรือผู้อุปการะมีรายได้รวมต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี และขาดโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

6. กรณีที่ผู้ขอรับทุนมีสถานภาพเป็นนักศึกษา ต้องมีความสนใจที่จะศึกษาหรือกำลังศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการหลักในตลาดแรงงานหรือตลาดวิชาชีพ อาทิ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

7. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนซ้ำซ้อนกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึง ไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผู้กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)ในขณะที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

8. หากผู้ขอรับทุนมีใจเป็นจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

.

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่      :      ลิงก์พาไป !!

หรือ Facebook : มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-3355555 ต่อ 3324