Press ESC to close

TOA Group โดยมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบ ทุนการศึกษา ปี 2564

TOA Group โดยมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบ ทุนการศึกษา ปี 2564

กลุ่มบริษัท ทีโอเอ โดยมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กำลังเปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีและเรียนปานกลาง ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงระดับปริญญาตรี ที่มีความประพฤติดี มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด !!

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน

1. ผู้ขอรับทุนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือ อุดมศึกษา

2. ผู้ขอรับทุนต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี หรือปานกลาง มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

3. ผู้ขอรับทุนมีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาต้นสังกัดจริง

4. ผู้ขอรับทุนต้องมีความประพฤติดี เป็นคนดี ขยันหมั่นเพียร และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

5. ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีฐานะยากจน หรือผู้อุปการะมีรายได้รวมต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี และขาดโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

6. กรณีที่ผู้ขอรับทุนมีสถานภาพเป็นนักศึกษา ต้องมีความสนใจที่จะศึกษาหรือกำลังศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการหลักในตลาดแรงงานหรือตลาดวิชาชีพ อาทิ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

7. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนซ้ำซ้อนกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึง ไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผู้กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)ในขณะที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

8. หากผู้ขอรับทุนมีใจเป็นจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

.

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่      :      ลิงก์พาไป !!

หรือ Facebook : มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-3355555 ต่อ 3324

error: Content is protected !!