Press ESC to close

ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ รับตรง ปีการศึกษา 2565

ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ รับตรง ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. , ปวส. หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ตามที่สาขาวิชาที่ระบุ

2) มีความประพฤติเรียบร้อย

3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อศึกษาเล่าเรียน

4) มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง

5) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

6) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การรับสมัคร

1) สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทำง www.admission.ksu.ac.th และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์

2) ชำระเงินค่ำสมัครตำมใบแจ้งชำระในระบบรับสมัคร www.admission.ksu.ac.th

.

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้นม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 และ ต้องมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.00 ขึ้นไป

2. คณะบริหารศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้นม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 และ ต้องมีเกรดเฉลี่ย ไม่กำหนด

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้นม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 และ ต้องมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.00 ขึ้นไป

คณะศิลปศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ปวส.การท่องเที่ยว การโรงแรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ ต้องมีเกรดเฉลี่ย ไม่กำหนด

.

ระเบียบการรับสมัคร     :      เอกสารรับสมัคร  !!    (หน้า 1 -4)

กำหนดการรับสมัคร     :  13 กันยายน 2564 – 27 มิถุนายน 2565  ( เปิดรับ ทั้งหมด 8 ครั้ง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทรศัพท์ 043-602053 , 086-4584365 หรือ https://admission.ksu.ac.th

.

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.ksu.ac.th

error: Content is protected !!