Press ESC to close

มูลนิธิกำลังใจ เปิดรับสมัครเพื่อมอบ ทุนการศึกษา ปี 2564 จำนวน 25 ทุน

มูลนิธิกำลังใจ เปิดรับสมัครเพื่อมอบ ทุนการศึกษา ปี 2564 จำนวน 25 ทุน

มูลนิธิกำลังใจ จะเปิดรับสมัครนักเรียน และนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาหรือประสบปัญหาด้านการเงินระหว่างศึกษา เพื่อมอบ ทุนการศึกษา ประจำปี 2564 โดยแบ่งเป็นโครงการต่างๆ ดังนี้

1. “กำลังใจสร้างครูของชาติ” สำหรับ นักศึกษาที่ต้องการศึกษาในคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นครูที่ดี จำนวน 10 ทุน สูงสุดทุนละ 30,000 บาทต่อปี ทุนการศึกษานี้ น้องจะได้รับตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.0 อย่างต่อเนื่อง เป็นเงินรวม 150,000 บาท/ทุน
งบประมาณต่อปี 300,000 บาท สำหรับ 10 ทุน

2. “คุณหมอของกำลังใจ” สำหรับ นักศึกษาที่ต้องการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นแพทย์ที่ดี จำนวน 2 ทุน สูงสุดทุนละ 50,000 บาทต่อปี ทุนการศึกษานี้ น้องจะได้รับตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.0 อย่างต่อเนื่อง เป็นเงินรวม 300,000 บาท/ทุน
งบประมาณต่อปี 100,000 บาท สำหรับ 2 ทุน

3. “Gumlungjai Scholars” สำหรับ นักศึกษาที่ต้องการศึกษาในคณะและสาขาที่ตนเองใฝ่ฝัน และ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความสำเร็จสูงสุดในสาขานั้น จำนวน 8 ทุน สูงสุดทุนละ 40,000 บาทต่อปี ทุนการศึกษานี้ น้องจะได้รับตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.0 อย่างต่อเนื่อง เป็นเงินรวม 160,000 บาท/ทุน
งบประมาณต่อปี 320,000 บาท สำหรับ 8 ทุน

4. “ทุนการศึกษาระดับมัธยมปลาย” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ทุน สูงสุดทุนละ 10,000 บาทต่อปี ทุนการศึกษานี้ น้องจะได้รับตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.0 อย่างต่อเนื่อง เป็นเงินรวม 30,000 บาท/ทุน
งบประมาณต่อปี 50,000 บาท สำหรับ 5 ทุน

.

กำหนดการรับสมัคร

ทุนมัธยมปลาย ปิดรับใบสมัครวันที่ 30 เมษายน 2564

ส่วนและทุนระดับปริญญาตรี ปิดรับใบสมัครวันที่ 28 มิถุนายน 2564

ติดต่อสอบถามได้ทางแฟนเพจ  FB  :  GUMLUNGJAI9

ทุนกำลังใจ 64

ขอบคุณข้อมูล   :  campus.campus-star.com/education/145567 , แฟนเพจ  FB  :  GUMLUNGJAI9

error: Content is protected !!