Press ESC to close

โครงการที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. ขอนแก่น ปี 2565

โครงการที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. ขอนแก่น ปี 2565

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ออกประกาศระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ จากคณะต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีโครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้ ดังนี้

คณะที่เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio

1. โครงการที่เปิดรับ คณะวิทยาศาสตร์

1.1) โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (พสวท)

1.2) โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

.

2. โครงการที่เปิดรับ คณะเกษตรศาสตร์

2.1) โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

.

3. โครงการที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.1) โครงการผู้มีศักยภาพสูง

3.2) โครงการรับบุตรบุคลากรด้านอ้อยและน้ำตาล

3.3) โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

3.4) โครงการรับนักเรียนผู้พิการ

3.5) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)

3.6) โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

.

4. โครงการที่เปิดรับ คณะศึกษาศาสตร์

4.1) โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.

4.2) โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

.

5. โครงการที่เปิดรับ คณะพยาบาลศาสตร์

5.1) โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

5.2) โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

5.3) โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

5.4) โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

.

6. โครงการที่เปิดรับ คณะแพทยศาสตร์

6.1) รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

.

7. โครงการที่เปิดรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7.1) โครงการผู้มีศักยภาพสูง

7.2) โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

.

8. โครงการที่เปิดรับ คณะเทคนิคการแพทย์

8.1) รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

8.2) รับสมัครกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

8.3) โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

8.4) โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

8.5) โครงการรับนักเรียนผู้พิการ

.

9. โครงการที่เปิดรับ คณะสาธารณสุขศาสตร์

9.1) โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

.

10. โครงการที่เปิดรับ คณะทันตแพทยศาสตร์

10.1) โครงการผู้มีศักยภาพสูง

.

11. โครงการที่เปิดรับ คณะเภสัชศาสตร์

11.1) รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

.

12. โครงการที่เปิดรับ คณะเทคโนโลยี

12.1) โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

12.2) โครงการผู้มีศักยภาพสูง

12.3) โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

12.4) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)

.

13. โครงการที่เปิดรับ คณะสัตวแพทยศาสตร์

13.1) โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

13.2) โครงการกลุ่มบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์

13.3) โครงการกลุ่มบุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์

13.4) โครงการกลุ่มบุตรผู้ประกอบการที่เกียวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์

13.5) โครงการกลุ่มบุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน

.

14. โครงการที่เปิดรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

14.1) รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

.

15. โครงการที่เปิดรับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

15.1) โครงการผู้มีศักยภาพสูง

15.2) โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

.

16. โครงการที่เปิดรับ คณะศิลปกรรมศาสตร์

16.1) รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

.

17. โครงการที่เปิดรับ คณะนิติศาสตร์

17.1) โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

17.2) โครงการผู้มีศักยภาพสูง

.

18. โครงการที่เปิดรับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

18.1) รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

.

19. โครงการที่เปิดรับ วิทยาลัยนานาชาติ

19.1) รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

19.2) โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

.

20. โครงการที่เปิดรับ คณะเศรษฐศาสตร์

20.1) โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

20.2) โครงการผู้มีศักยภาพสูง

.

21. โครงการที่เปิดรับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

21.1) โครงการทุนช้างเผือก

21.2) โครงการทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

21.3) โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

.

22. โครงการที่เปิดรับ คณะสหวิทยาการ

22.1) โครงการผู้มีศักยภาพสูง

22.2) โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

22.3) โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

.

คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน

1.2 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2564

1.4 มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง

1.4 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.5 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่แต่ละโครงการกำหนด

.

ระเบียบการรับสมัครแต่ละโครงการ    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :      1 – 15 ธันวาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล    :     admissions.kku.ac.th/web/Port

error: Content is protected !!