Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Admission มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปี 2565

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Admission มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปี 2565

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จะดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และผลิตนักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูง เพื่อไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียด การรับสมัคร ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ เทียบเท่า

สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ภายในปีการศึกษา 2563

1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

1.4 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

1.5 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2565 จัดสอบโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ/หรือผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2565 หรือที่ยังไม่หมดอายุ ตามเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชา

* หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1.1 – 1.5 ข้อใดข้อหนึ่งและหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ และหากตรวจสอบพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตนักศึกษาทันที

2. คุณสมบัติเฉพาะ

นอกจากคุณสมบัติทั่วไปแล้วยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนดเพิ่มเติมอีก ดูข้อมูลได้ในระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง

3. คณะที่เปิดรับสมัคร

3.1 คณะแพทยศาสตร์

3.2 คณะเทคโนโลยี

3.3 คณะเทคนิคการแพทย์

3.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.5 คณะพยาบาลศาสตร์

3.6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3.7 คณะสาธารณสุขศาสตร์

3.8 คณะศึกษาศาสตร์

3.9 คณะทันตแพทยศาสตร์

3.10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.11 คณะเภสัชศาสตร์

3.12 คณะนิติศาสตร์

3.13 คณะสัตวแพทยศาสตร์

3.14 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

3.15 คณะเกษตรศาสตร์

3.16 คณะศิลปกรรมศาสตร์

3.17 คณะวิทยาศาสตร์

3.18 คณะเศรษฐศาสตร์

3.19 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

3.20 วิทยาลัยนานาชาติ

.

3.21 วิทยาเขตหนองคาย

3.21.1 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

3.21.2 คณะสหวิทยาการ

.

เกณฑ์การคัดเลือก     :     เอกสารรับสมัคร  !!

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    2 – 10 พฤษภาคม 2565

ขอบคุณข้อมูล    :     admissions.kku.ac.th

error: Content is protected !!