แนะแนวก่อนเข้าเรียน คณะพาณิชยนาวี นานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

ใครที่อยากเรียนทางด้าน พาณิชย์นาวี ในบทความนี้พี่ก็มีอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยมาแนะนำกัน กับ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดยุทธศาสตร์ ของการเดินเรือในประเทศ ถ้าน้องๆ คนไหนสนใจในด้านนี้ ลองมาดูข้อมูล ของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กันหน่อยดีกว่า

ข้อมูลของคณะ

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะด้านสำหรับผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพด้านพาณิชยนาวีตามมาตรฐานสากลและรองรับการพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีของประเทศ ซึ่งเป็นเวลากว่า 15 ปีแล้วที่
สถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ เป็นที่ประจักษ์ แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน

ปัจจุบันเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทย ที่มีหลักสูตรครอบคลุมการพาณิชยนาวีทั้งระบบโดยเปิดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร รวมได้แก่ หลักสูตรวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (กลุ่มวิชาวิศวกรรมต่อเรือทำงานเป็นวิศวกรประจำอู่ต่อเรือ และกลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือทำงานเป็นวิศวกรบนเรือหรือนายประจำเรือฝ่ายช่างกล)

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (ทำงานเป็นนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ) และหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ทำงานในท่าเรือหรือบริษัทด้านโลจิสติกส์) เปิดรับสมัครรวม 3 หลักสูตร ปีละประมาณ 220 คน และกำลังจะเปิดหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร

ทางด้านวิศวกรรมทางทะเล และด้านโลจิสติกส์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางทะเลในด้านการเรียนการสอน ทางคณะฯ มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ
และสำเร็จการศึกษามาจากสถาบันนานาชาติที่มีชื่อเสียงด้านพาณิชยนาวีโดยตรงจากทั่วโลก

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ระดับปริญญาตรี

วท.บ. การขนส่งทางทะเล    :    ข้อมูลหลักสูตร !!

วท.บ. วิทยาศาสตร์การเดินเรือ   :    ข้อมูลหลักสูตร !!

วศ.บ. วิศวกรรมต่อเรือ และเครื่องกลเรือ    :    ข้อมูลหลักสูตร !!

แนวทางการประกอบอาชีพ

นิสิตที่จบมาสามารถทำงานได้หลากหลายทั้งทางบกและทางทะเล ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของประเทศ

ยกตัวอย่างอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

1) บุคลากร/ตัวแทนนําเข้าและส่งออกสินค้า

2) บุคลากร/ตัวแทนของสายการเดินเรือ

3) เจ้าหน้าที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย/บริษัทผู้ประกอบการท่าเรือเอกชน/กรมเจ้าท่า/กรมศุลกากร

4) บุคลากร/เจ้าหน้าที่ด้านการขนส่งสินค้า

5) บุคลากรด้านโลจิสติกส์

6) นักวิจัย/นักวางระบบ/ที่ปรึกษา/อาจารย์ธุรกิจการขนส่งทางทะเล

7) ผู้ประกอบกิจการผู้ประกอบการ/ ผู้บริหารการขนส่งทางทะเล

8) ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารธุรกิจต่อเนื่องการขนส่งทางทะเล

9) บุคลากรด้านธุรกิจประกันภัยทางทะเล

10) เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าทางทะเล

11) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า

12) บุคลากรและตัวแทนการขนส่งประเภทอื่น

.

หากน้องๆ คนไหนสนใจที่จะเรียนต่อ ในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เว็บไซต์  :  https://ims.src.ku.ac.th

Facebook  :  Faculty of International Maritime Studies

IG  :  IMS.KU.SRC

โทรศัพท์  : 0 3835 4580-4 ต่อ 665301

งานรับเข้า  : 0 3835 4580-4 ต่อ 665202 , 081-9965748

อีเมล  :  ims-src@ku.th

พาณิชย์นาวีเกษตร_ศรีราชา

.

ขอบคุณข้อมูล และดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่   :    ims.src.ku.ac.th