Press ESC to close

เข้าคณะในฝัน กับวิชาที่ต้องเน้น และต้องสอบ

เข้าคณะในฝัน กับวิชาที่ต้องเน้น และต้องสอบ

สำหรับน้องๆ DEK66 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบใหม่ จาก GAT/PAT ที่ใช้กันมาหลายปี จะเปลี่ยนรูปแบบเป็น TGAT / TPAT รวมไปถึงการสอบวิชาสามัญ ก็จะมีการเปลี่ยนเนื้อหาในแต่ละรายวิชาด้วย ซึ่งแน่นอนว่า อาจจะสร้างความสับสนให้กับน้องๆ ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกแล้ว

ในบทความนี้ พี่จะพามาเช็คข้อมูลเบื้องต้นกันว่า หากว่าเราจะเข้าคณะในฝัน จะต้องสอบวิชาอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการอ่านหนังสือสอบต่อไป ( แต่ก็ต้องรอข้อมูลที่ชัดเจนจากทางมหาวิทยาลัยอีกทีนะ ว่าทางมหาวิทยาลัยใช้วิชาอะไรในการคัดเลือกบ้าง )

อยากเรียน แพทย์ เภสัช ทันตะแพทย์ สายวิทย์สุขภาพ

วิชาที่ต้องสอบ

คณิตศาสตร์ประยุกต์สามัญ

ภาษาอังกฤษสามัญ

เคมีสามัญ

ชีววิทยาสามัญ

ฟิสิกส์สามัญ

ภาษาไทยสามัญ

สังคมศึกษาสามัญ

วิชาเฉพาะ กสพท. TPAT

อยากเรียน พยาบาล เทคนิคการแพทย์

ก็จะคล้ายๆ กับ สายวิทย์สุขภาพ

.

อยากเรียนครู ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์

วิชาที่ต้องสอบ

TGAT

TPAT ความถนัดทางครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์  (ครู)

ภาษาไทยสามัญ

สังคมศึกษาสามัญ

** ถ้าเป็นการสอนในสายวิทยาศาสตร์ อาจใช้วิชาทางวิทยาศาสตร์ ร่วมด้วย

.

อยากเรียน อักษรศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ / ศิลปศาสตร์

วิชาที่ต้องสอบ

TGAT

ภาษาต่างประเทศสามัญ

ภาษาอังกฤษสามัญ

ภาษาไทยสามัญ

สังคมศึกษาสามัญ

.

อยากเรียน วิศวกรรมศาสตร์ / เทคโนโลยี

วิชาที่ต้องสอบ

TGAT

TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

คณิตศาสตร์ประยุกต์สามัญ

** อาจใช้ ฟิสิกส์สามัญ เคมีสามัญ และชีววิทยาสามัญ ร่วมด้วยในสาขาต่างๆ

.

อยากเรียนรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์

วิชาที่ต้องสอบ

TGAT หรือ ภาษาอังกฤษสามัญ

ภาษาไทยสามัญ

สังคมศึกษาสามัญ

ภาษาต่างประเทศสามัญ

.

อยากเรียนนิเทศศาสตร์

วิชาที่ต้องสอบ

TGAT

ภาษาไทยสามัญ

สังคมศึกษาสามัญ

คณิตศาสตร์ประยุกต์สามัญ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์สามัญ (บางมหาวิทยาลัย)

.

อยากเรียน สถาปัตยกรรมศาสตร์

วิชาที่ต้องสอบ

TGAT

TPAT ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณิตศาสตร์ประยุกต์สามัญ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์สามัญ

ภาษาไทยสามัญ (บางมหาวิทยาลัย)

สังคมศึกษาสามัญ (บางมหาวิทยาลัย)

.

อยากเรียน กลุ่มบริหาร บัญชี การตลาด เศรษฐศาสตร์

TGAT

ภาษาไทยสามัญ

สังคมศึกษาสามัญ

คณิตศาสตร์ประยุกต์สามัญ

.

อยากเรียน คณะศิลปกรรมศาสตร์

TGAT

TPAT ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

ภาษาไทยสามัญ

สังคมศึกษาสามัญ

คณิตศาสตร์ประยุกต์สามัญ

.

ขอบคุณข้อมูลจาก   :    OpenDurian TCAS

error: Content is protected !!