Press ESC to close

คู่มือการใช้งานระบบ TCAS63 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ประจำปี 2563

คู่มือการใช้งานระบบ TCAS63 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ประจำปี 2563

TCAS63 การสมัครรอบ 3 รับตรงร่วมกัน และ รอบ 4 รับกลางร่วมกัน

ขั้นตอนนี้ สําหรับผู้สมัครที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่เข้าร่วมระบบ TCAS63

เฉพาะรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และ รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน ในช่วงเวลาที่ ทปอ. กําหนด กรุณาศึกษา คู่มือการลงทะเบียน ที่หน้าเว็บไซต์ student.mytcas.com และทะเบียนในระบบให้เรียบร้อยก่อน รอบที่ 3 รับสมัครในระบบ วันที่ 17-27 เมษายน 2563 โดยต้องชําระเงินค่าสมัครภายในเวลา 23.29 น.

ของวันที่ 27 เมษายน 2563 มิฉะนั้น การสมัครที่ได้ดําเนินการไว้ถือเป็นโมฆะ จะเรียกร้องเงินค่าสมัครที่ชําระแล้วคืนไม่ได้ในทุกกรณี และต้องยืนยันการเลือกสาขา/เปลี่ยนแปลงสาขาให้แล้วเสร็จภายในเวลา 23.59 น. ของ วันที่ 27 เมษายน 2563 มิฉะนั้น การเลือกสาขาหรือเปลี่ยนแปลงสาขาที่ดําเนินการค้างอยู่ถือเป็นโมฆะ
ประกาศผล วันที่ 08 พฤษภาคม 2563
ยืนยันสิทธิ์วันที่ 08-09 พฤษภาคม 2563 (ให้ติดตามเวลาเปิดระบบ โดยเวลาปิดระบบคือ 23:59 น. ของวันที่ 09 พฤษภาคม 2563)
สละสิทธิ์วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2563 (ให้ติดตามเวลาเปิดระบบ โดยเวลาปิดระบบคือ 23:59 น. ของวันที่ 18 พฤษภาคม 2563)

รอบที่ 4 รับสมัครในระบบ วันที่ 07-20 พฤษภาคม 2563

โดยต้องชําระเงินค่าสมัครภายในเวลา 23.29 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มิฉะนั้น การสมัครที่ได้ดําเนินการไว้ถือเป็นโมฆะ จะเรียกร้องเงินค่าสมัครที่ชําระแล้วคืนไม่ได้ในทุกกรณีและต้องยืนยันการเลือกสาขา/เปลี่ยนแปลงสาขาให้แล้วเสร็จภายในเวลา 23.59 น. ของ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มิฉะนั้น การเลือกสาขาหรือเปลี่ยนแปลงสาขาที่ดําเนินการค้างอยู่ถือเป็นโมฆะ
ประกาศผล วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ยืนยันสิทธิ์วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563 (ให้ติดตามเวลาเปิดระบบ โดยเวลาปิดระบบคือ 23:59 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม 2563)
สละสิทธิ์วันที่ 07-08 มิถุนายน 2563 (ให้ติดตามเวลาเปิดระบบ โดยเวลาปิดระบบคือ 23:59 น. ของวันที่ 08 มิถุนายน 2563)

.

คู่มือการใช้งานระบบ   :     โหลดเอกสาร   !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :     mytcas.com

error: Content is protected !!