Press ESC to close

ค่าย PSU Surat Seeded Camp 3 ม.อ. เข้าค่ายมีโควตาพิเศษให้ด้วยนะ

ค่าย PSU Surat Seeded Camp 3 ม.อ. เข้าค่ายมีโควตาพิเศษให้ด้วยนะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีแนวคิดและนโยบายในการส่งเสริมรัยบสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อเข้าร่วมโครงการ ค่าย ม.อ. สุราษฎร์ สานฝัน สู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 3 หรือ PSU Surat Seeded Camp 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร (เลือกได้แค่ 1 สาขาวิชาเท่านั้น)

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

1.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

1.2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1.3 สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

1.4 สาขาวิชาบัญชี

.

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ

2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3 สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม

2.4 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

2.5 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.6 สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

.

3. วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

3.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

3.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (สองปริญญา)

3.3 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (นานาชาติ)

.

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

4.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

4.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

4.3 สาขาวิชาทรัพยากรประมง

.

โควตาพิเศษ

สำหรับน้องๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิ์เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการเยาวชนร่มศรีตรัง (ม.6) หรือโครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ (ปวช.)

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

สมัครเข้าร่วมโครงการ     :    entrance.surat.psu.ac.th/seedcamp

กำหนดการรับสมัคร  :     7 กันยายน – 7 พฤศจิกายน 2564

.

ขอบคุณข้อมูล     :   entrance.surat.psu.ac.th

error: Content is protected !!