Press ESC to close

โครงการความถนัดทางภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาแพทย์ จุฬา รอบพอร์ต ปี 2565

โครงการความถนัดทางภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาแพทย์ จุฬา รอบพอร์ต ปี 2565

จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นสมควรให้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและความถนัดทางภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

ผ่านระบบ TCAS65 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดดารรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. สามารถไปปฏิบัติงานราชการ หลังจบการศึกษาได้

3. มีความประพฤติดี สุภาพ เรียบร้อย

4. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

คุณสมบัติเฉพาะ เบื้องต้น

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ตามระบบการศึกษาของไทย หรือ Grade 12 ตามระบบการศึกษาของอเมริกา หรือ Year 13 ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ และคาดว่าจะจบการศึกษาใน เดือน กรกฏาคม 2565

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

TOEFL (Internet-based) ไม่ตำ่กว่า 100 หรือ IELTF (Academic) ไม่ต่ำกว่า 7.0 หรือ  CU-TEP & Speaking ไม่ต่ำกว่า 110 คะแนนต้องไม่เกิน 2 ปี

3. ต้องมีผลการสอบ BMAT

ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก    :     500 บาท

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

1. ผลการสอบ BMAT

2. การสัมภาษณ์ และตรวจสุภาพ

รายละเอียดอื่นๆ และระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     16 – 29 กันยายน 2564

สมัครเรียนได้ที่     :      admission.md.chula.ac.th

.

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.md.chula.ac.th/en-admission2565.pdf

error: Content is protected !!