Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬา รอบที่ 2 โควตา ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬา รอบที่ 2 โควตา ปี 2565

คณะแพทยศาสตร์ จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นสมควรดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา วิธีรับตรง โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. โครงการที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

1.1 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

1.2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

1.3 โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 สัญชาติไทย

2.2 สามารถไปปฏิบัติงานในองค์ภาครัฐ หรือส่วนงานราชการต่างๆ หลังเรียนจบได้

2.3 มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

2.4 ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

2.5 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

** คุณสมบัติเฉพาะ ในแต่ละโครงการ สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ในระเบียบการรับสมัครที่ลิงก์ด้านล่าง

.

3. เกณฑ์การคัดเลือก

3.1 ใช้ผลคะแนนสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา (คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา)

3.2 ใช้ผลคะแนนสอบ กสพท

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร

สมัครสอบ กสพท.   :   1 – 20 ตุลาคม 2564

สมัครเข้าคัดเลือก กับทางมหาวิทยาลัย    :     1 – 15 มีนาคม 2565

.

ขอบคุณข้อมูล    :     admission.md.chula.ac.th

error: Content is protected !!