Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปี 2564

ระเบีบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปี 2564

มหาวิทยาลัย ทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาคปกติรอบที่ 2 การรับด้วยวิธี โควตา โครงการต่างๆประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

โครงการที่เปิดรับสมัครใน รอบนี้

1. โครงการโควตาภูมิภาค

2. โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม (ครั้งที่ 2)

4. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา

5. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ

6. โครงการรับนักเรียนในโรงเรียนที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้การช่วยเหลือ เพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร เบื้องต้น

1 สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า

2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (กรณีกำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น หลักสูตรที่กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและจำนวนรับ

3 มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ หรือ ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

4 เป็นผู้มีความประพฤติดี

5 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

.

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

1 มหาวิทยาลัยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผลการเรียนในกลุ่มสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง และเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด

2 การสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    รับสมัครวันที่ 1 – 30 มีนาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล     :    entrance.tsu.ac.th

error: Content is protected !!