Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบโควตา มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบโควตา มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปี 2565

มหาวิทยาลัย ทักษิณ  ออกระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. โครงการโควตาภูมิภาค

2. โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย

3. โครงการโควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม

4. โครงการโควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา

5. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ

6. โครงการรับนักเรียนในโรงเรียนที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้การช่วยเหลือเพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า

1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (กรณีกำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น หลักสูตรที่กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ

1.3 มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ หรือ ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ (บางโครงการ)

1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย

1.5 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

** รายละเอียดอื่นๆ สามารถ ดูได้ในระเบียบการ

.

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารระเบียบการ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :  11 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2565

สมัครทาง website   :   http://entrance.tsu.ac.th

.

ขอบคุณข้อมูล   :   entrance.tsu.ac.th

error: Content is protected !!