Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรงวิธีพิเศษ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปี 63

ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรงวิธีพิเศษ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปี 63

มหาวิทยาลัย ทักษิณ ได้ออกระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรงวิธีพิเศษ ครั้งที่ 2 หรือเปิดรับสมัครคล้าย รอบที่ 5 รับตรงอิสระของ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า

1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น หลักสูตรที่ก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามข้อ

1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี

1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา จำนวนรับ หลักฐานการสมัคร และช่องทางการส่งหลักฐาน

(ตรวจสอบข้อมูลจากตาราง เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้) กรณีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ประกาศฯ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการสอบคัดเลือก

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

3.1 มหาวิทยาลัยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผลการเรียนในกลุ่มสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง และเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามที่หลักกกสูตรกำหนด

3.2 คะแนน O-NET คะแนน GAT-PAT

3.3 การสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆทั้งนี้สามารถตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกได้จากตารางแนบท้ายประกาศฯ

.

ระเบียบการรับสมัคร     :     เอกสารรับสมัคร  !!

ระยะเวลาการรับสมัคร     :      9 – 17 มิถุนายน 2563

.

ขอบคุณข้อมูล  :  ฝ่ายรับเข้า ม.ทักษิณ

error: Content is protected !!