Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 3 Admission 2 มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 3 Admission 2 มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปี 2564

มหาวิทยาลัย ทักษิณ ได้ประกาศกำหนดการและระเบียบการรับสมัคร เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission 2 ผ่านระบบส่วนกลาง TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดของประกาศ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า ตามแผนการเรียนที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น หลักสูตรที่กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ

3. มีคะแนนตามกลุ่มสาขาวิชาที่ระบุในข้อ 2 ครบถ้วน

4. เป็นผู้มีความประพฤติดี

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

6. ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปีการศึกษา 2564

.

คณะที่เปิดรับสมัคร

เรียนที่ วิทยาเขตพัทลุง จำนวนรับ 327 คน

1. คณะนิติศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์

3. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

4. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์

6. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

7. คณะพยาบาลศาสตร์

8. คณะศึกษาศาสตร์

.

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับ 241 คน

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. คณะศึกษาศาสตร์

3. คณะศิลปกรรมศาสตร์

4. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

5. คณะนิติศาสตร์

6. วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

.

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาคัดเลือก

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) คะแนน O-NET และ GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยผู้สมัครต้องมีคะแนนครบทุกวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก

วิธีพิจารณาคัดเลือก

มหาวิทยาลัยทักษิณจะนำผลคะแนนสอบในวิชาต่าง ๆ ตามที่กำหนด มาใช้จัดลำดับที่คัดเลือกเรียกตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ อนึ่ง หากผู้สมัครเข้าศึกษามีคุณสมบัติทางการศึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ/หรือสมัครผิดแผนการเรียน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา และ/หรือ
ปรับตกสัมภาษณ์ทันที

ในการนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ยังคงรุนแรง การสอบสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้มีสิทธิ์สอบติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ website :   entrance.tsu.ac.th

.

ระเบียบการรับสมัคร     :    เอกสารรับสมัคร !!

กำหนดการรับสมัคร    :    7 – 15 พฤษภาคม 2564

สมัครเรียน      :      student.mytcas.com

.

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยทักษิณ

error: Content is protected !!