Press ESC to close

ทุนการศึกษา เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ม.แม่โจ้ ปี 2565

ทุนการศึกษา เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ม.แม่โจ้ ปี 2565

ประกาศจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จะดำเนินการสอบคัดเลือก ทุนการศึกษา ต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2565

1. ทุนที่รับสมัคร

1.1 เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบภาคสมทบ เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 30 ทุน ภายใต้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเกษตรอัจฉริยะ

1.2 ระยะเวลาการให้ทุนเป็นไปตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

2.1 ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1.1 เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่มีการขึ้นทะเบียนหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.1.2 ไม่จำกัดอายุ

2.1.3 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป โดยไม่จำกัดสาขาวิชา

2.1.4 สามารถเข้าศึกษาได้ตามระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนด

2.1.5 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่น ๆ เช่น Internet, Mobile phone, Smart phone เป็นต้น

2.2  ผู้สมัครที่เคยได้รับทุนการศึกษาจะต้องไม่มีภาระผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่ชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับเจ้าของทุนเดิม กรณีถ้ายังมีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน ผู้สมัครต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ชดใช้ทุนแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

โดยต้องแสดงหนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมและยินยอมให้สมัครสอบจากหน่วยงานเจ้าของทุนเดิม

.

3. การรับสมัคร

3.1 กำหนดวันรับสมัคร และขั้นตอนการสมัคร

3.1.1 ผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2564 โดยไม่เสียค่าสมัคร

3.1.2 ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สมัครกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ของ สวก. www.arda.or.th -> ทุนศึกษา/อบรม -> ทุนการศึกษา -> โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี

เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี 2565 -> สมัครสอบผ่านลิงค์  https://epms2020.arda.or.th  เพื่อใช้ในการเข้าระบบสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 หากสมัครหลังวันดังกล่าวทาง สวก. จะไม่ให้สิทธิ์สมัครสอบ

.

4. ขั้นตอนการพิจารณา

4.1 สวก. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อพิจารณาในเบื้องต้น โดยพิจารณาจากความรู้ ความสนใจ มุ่งมั่น และตั้งใจในการเป็นเกษตรกร หรือผู้ประกอบการด้านการเกษตร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

4.2 สวก. ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ

4.3 คณะทำงานดำเนินโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จะวางระเบียบ วิธีการสอบตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน

4.4 คณะทำงานดำเนินโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการประเมินอื่น ๆ วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ตามที่คณะทำงานดำเนินโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่กำหนด

.

รายละเอียดเพิ่มเติม    :    เอกสารรับสมัคร  !!

ขอบคุณข้อมูล     :     www.arda.or.th

error: Content is protected !!