Press ESC to close

โครงการ ทุนเพชรสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2565

โครงการ ทุนเพชรสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในหลักสูตร 4 ปี โครงการ ทุนเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการคัดเลือกตามความสามารถ ทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 31 ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา

คณะครุศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

1.2 เป็นผู้มีสัญชาติไทย

1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.4 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพดี

1.5 เป็นผู้ที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จนจบหลักสูตร

1.6 เป็นผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระบบ Clearing-house ในรอบอื่นๆ หากตรวจสอบแล้วไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์คัดชื่อออกจากการสอบคัดเลือก

1.7 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

** คุณสมบัติเฉพาะสามารถดูได้ในระเบียบการ

2. รายละเอียดใน Portfolio ที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์

คณะ/วิทยาลัย รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio

1. คณะครุศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. คณะวิทยาการจัดการ

6. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

7. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

8. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

9. วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

10. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

11. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

หมายเหตุ  :  ใช้กับทุกสาขาวิชา

รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio

1. แฟ้มสะสมผลงาน

2. มีค่าเฉลี่ย GPAX ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป

3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ตามความสามารถ)

4. หากมีผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP TU-GET เป็นต้น (ถ้ามีมาแสดงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

5. ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงานทาง วิชาการ เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร เป็นต้น

6. สอบสัมภาษณ์

.

3. การสอบคัดเลือก (รูปแบบ Online)

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดการสอบ ณ วันที่ประกาศรายละเอียดการสอบ โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. หากไม่ดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ และเตรียมเอกสารในวันสอบสัมภาษณ์
ดังนี้

3.1 ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1) ที่กรอกข้อความถูกต้อง และครบถ้วนบริบูรณ์

3.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดบนใบสมัครที่พิมพ์(เอกสารหมายเลข 1)

3.3 หนังสือรับรองผู้สมัคร (ให้ใช้ตามเอกสารหมายเลข 2) ออกโดยโรงเรียนที่มีผู้อ านวยการหรือผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองพร้อมประทับตรา โรงเรียน โดยให้การรับรองตามแบบฟอร์ม ดังนี้

3.3.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนจริง

3.3.2 ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นไปตามคุณสมบัติทางความรู้ที่หลักสูตรที่ต้องการสมัครกำหนดไว้

3.3.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (รวม 5 ภาคการศึกษา)ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัติ

3.3.4 อื่นๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด

3.4 ไฟล์สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่โรงเรียนเซ็นรับรองส าเนา (ใบ รบ. 5 ภาคการศึกษา)

3.5 ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนแทนบัตรประจำตัวประชาชน

3.6 ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

3.7 แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ชำระเงินแล้ว (เอกสารหมายเลข 3) ต้นฉบับส่วนที่เขียนไว้ว่า “สำหรับนักศึกษา” และสำเนาใบเสร็จการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

3.8 เอกสารเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรกำหนด เช่น แฟ้มสะสมงาน วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร (จัดทำในรูปแบบไฟล์) ฯลฯ

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ฝ่ายรับเข้าศึกษา https://admission.ssru.ac.th ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

จากนั้นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing – house ในระบบ (TCAS) ที่เว็บไซต์  https://student.mytcas.com

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

ช่วงเวลาการรับสมัคร  :   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ขอบคุณข้อมูล    :     cts.ssru.ac.th

error: Content is protected !!