Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม. นวมินทราธิราช ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม. นวมินทราธิราช ปี 2566

ม. นวมินทราธิราช ออกระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน , สาขาวิชาการบริการการเมือง , การพัฒนาเด็กปฐมวัย

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาซ่อมบำรุงราง / อาคาร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า

2. วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส.

3. ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ Grade 12 หรือ ระดับ Year 13

4. GPAX 5 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะสมัครกำหนด

.

เอกสารรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   16 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล   :    ฝ่ายรับเข้า ม.นวมินทราธิราช

error: Content is protected !!