Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission ม. นวมินทราธิราช ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission ม. นวมินทราธิราช ปี 2565

มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช ออกระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือกส่วนกลาง ของ ทปอ. TCAS รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีสาขาวิชา และรายละเอียดต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

หลักสูตรและ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. แพทยศาสตรบัณฑิต (รับร่วม กสพท.)

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย

7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน

8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการจัดการเมือง

9. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย

10. การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร

11. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการซ่อมบำรุงระบบราง / การซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย มีที่อยู่ตามกฏหมาย

2. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือแล้วแต่สาขาวิชากำหนด

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง

4. มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำตามที่กำหนด

5. มีผลคะแนน GAT/PAT , วิชาสามัญ , กสพท. ตามแต่ละหลักสูตรกำหนด

.

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ   !!

กำหนดการรับสมัคร   :    2 – 10 พฤษภาคม 2565

ขอบคุณข้อมูล   :    mytcas.com/universities

error: Content is protected !!