Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2563

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการออกระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วม หรือ Admission 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ

3. นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ (ยกเว้นหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน) คณะเภสัชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นวิทยาศาสตร์ และต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนี้

1 คณะพยาบาลศาสตร์ ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

2 คณะสหเวชศาสตร์ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ (ยกเว้นหลักสูตรการแพทย์แผนจีน บัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน) คณะเภสัชศาสตร์และคณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

4. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต

6. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางด้าน สถาปัตยกรรม

7. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ครู) ต้องมีผลการสอบวัดความถนัด ทางวิชาชีพครู (PAT5) ขั้นต่ำ 30 % ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต หรือผ่านการทดสอบวัดความรู้ ทางวิชาชีพครูของวิทยาลัยการศึกษาไม่ต่ำกว่า 30 %

.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   :   เอกสาร  !! 

ข้อมูลจาก    :     mytcas.com

error: Content is protected !!