Press ESC to close

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบที่ 1-4 แล้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบที่ 1-4 แล้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ระเบียบการรับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

รอบที่ 1 Portfolio

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ดำเนินการโดยคณะ) (คณะวิทยาศาสตร์)

การรับสมัครโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ดำเนินการโดยคณะ) (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)

การรับสมัครโครงการสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตรผ่านค่ายของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ดำเนินการโดยคณะ) (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)

ระเบียบการหลัก รอบที่ 1 Portfolio

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน และ TCAS รอบที่ 2 โควตา ) การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน 

เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

รอบที่ 2 โควตา

ปฏิทินการรับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 (คณะวิจิตรศิลป์ คณะนิติศาสตร์)

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ระเบียบการหลัก รอบที่ 2 โควตา

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน และ TCAS รอบที่ 2 โควตา ) การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ในโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา ปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2)

เอกสารแนบท้าย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2 โควตา) การรับนักเรียนตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขา

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2 โควตา) การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ

รอบที่ 3 Admission 1

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

รอบที่ 4 Admission 2

การรับสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

 

หน้าหลักประกาศรับสมัคร    :     เอกสาร !! 

 

ขอบคุณข้อมูล   :    www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

 

error: Content is protected !!