Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ปี 2566

มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ออกประกาศระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัครต่างๆ ในรอบนี้ ดังต่อไปนี้

กองบริการการศึกษาดำเนินการ

1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน  (ปิดรับแล้ว)

2. โครงการส่งเสริมผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ   (ปิดรับแล้ว)

3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา

4. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

5. โครงการรอบที่ 1 Portfolio

6. โครงการรับนิสิตพิการ

7. โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

.

คณะดำเนินการเอง 

1. โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์)

2. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) (คณะวิทยาศาสตร์)

3. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ (คณะเทคโนโลยี)

4. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน (คณะสัตวแพทยศาสตร์)

5. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)

6. โครงการ Startup Boot Camp@MBS (คณะการบัญชีและการจัดการ)

7. โครงการชบาสร้างงานสร้างอาชีพ (คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ( โครงการเด็กดีมีที่เรียน )

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนทั่วประเทศ

2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำของ 4 ภาคเรียน และ/หรือ ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน และ/หรือ จำนวนหน่วยกิตรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียนตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

3. ต้องเป็นนักเรียนที่เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ที่มีหลักฐานประจักษ์ชัดเจนและมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด

4. ต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนสาขาวิชาละ 1 คนต่อ 1 โรงเรียนเท่านั้น โดยมีหนังสือรับรองหรือประกาศที่ระบุรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากทางโรงเรียนที่มีผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนาม

5.ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆซึ่งสังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการแก่สังคม และ/หรือ เอกสารเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

.

รายละเอียดโครงการอื่นๆ     :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร     :     11 – 30 พฤศจิกายน 2565

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.msu.ac.th/downloads/66/portfolio.pdf

error: Content is protected !!