Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย มหิดล ปี 2565

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย มหิดล ปี 2565

มหาวิทยาลัย มหิดล ได้ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกและจำนวนรับและเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) โดยมีคณะและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะ / หลักสูตรที่เปิดรับ

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1.1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต / โครงการทุน มหิดลวิทยาจารย์

1.2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต / โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – กีฬา

1.3) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต / โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – ดนตรีแสดงเดี่ยว

1.4) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต / โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี

1.5) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต / โครงการโควตาโรงเรียนในเขตพื้น

1.6) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต / โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี

1.7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์/ โครงการกายอุปกรณ์คืนถิ่น

1.8) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

.

2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2.1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต / โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

2.2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต / โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

2.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์/ โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

.

3. คณะเภสัชศาสตร์

3.1) หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต

.

4. คณะวิทยาศาสตร์

4.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการโควตาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

4.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (6 สาขาวิชา)

4.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย

4.4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

4.5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

4.6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)

4.7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

4.8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) / โครงการโรงเรียนเครือข่าย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) / โครงการเรียนดี

4.9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภยั (หลักสูตรนานาชาติ) / โครงการโรงเรียนเครือข่าย

4.10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภยั (หลักสูตรนานาชาติ) / โครงการเรียนดีและโครงการหอ้งเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

.

5. คณะเทคนิคการแพทย์

5.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

5.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

.

6. คณะสาธารณสุขศาสตร์

6.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

6.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

.

7. คณะพยาบาลศาสตร์

7.1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต / โครงการพยาบาลวิชาชีพเพิ่อ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

7.2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต / โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

7.3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต / โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล

7.4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต / โครงการพื้นที่

.

8. คณะกายภาพบำบัด

8.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด / โครงการพื้นที่และโครงการโรงเรียนเครือข่าย

.

9. คณะสัตวแพทยศาสตร์

9.1) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต / โครงการพัฒนาสัตวแพทย์

9.2) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต / โครงการรับนักศึกษาโควตาวิทยาเขตของคณะสัตวแพทยศาสตร์

9.3) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต / โครงการกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

.

10. คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์

10.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม / โครงการพื้นที่และโครงการทางวิชาการ

10.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) / โครงการพื้นที่

10.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) / โครงการโรงเรียนเครือข่าย

.

11. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

11.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก่าลังกาย

11.2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา

11.3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล

.

12. คณะวิศวกรรมศาสตร์

12.1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

12.2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

12.3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์

12.4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

12.5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

12.6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

.

13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล / โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการศึกษานอกระบบ (กศน.)

13.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล / โครงการรับนักเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)

13.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

.

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาลัยศาสนศึกษา

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ , อำนาจเจริญ

.

คุณสมบัติทั่วไป

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 6

2. มีผลการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมตามที่กำหนด

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง

4. ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

5. สัญชาติไทย มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

.

เอกสารเกณฑ์การคัดเลือก    :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    1 มีนาคม  –  20 เมษายน 2565

ขอบคุณข้อมูล    :       tcas.mahidol.ac.th

error: Content is protected !!