Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Admission มหาวิทยาลัย มหิดล ปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Admission มหาวิทยาลัย มหิดล ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัย มหิดล ประกาศเกณฑ์รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด และคณะที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร ทั่วไป

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

3. สัญชาติไทย มีที่อยู่หลักแหล่ง

4. มีผลการสอบ วิชาสามัญ และGAT/PAT เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

คณะ / หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์

1.3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

1.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

.

2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

2.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติ

.

3. คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

.

4. คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

.

5. คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ชีวนวัตกรรม เป็นต้น)

.

6. คณะเทคนิคการแพทย์

6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

.

7. คณะสาธารณสุขศาสตร์

7.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

7.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

.

8. คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

.

9. คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

.

10. คณะกายภาพบำบัด

10.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

10.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

.

11. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

11.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสิ่งแวดล้อม

11.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

.

12. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

12.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

12.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา

.

13. คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า อุตสาหการ เครื่องกล เคมี โยธา เป็นต้น)
.

14. คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( ไทย อังกฤษ จีน)

.

15. วิทยาลัยศาสนศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา

.

16. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

16.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยดิจิทัล

16.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร

.

เอกสารการรับสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Admission   :    เอกสารประกาศ  !!

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ (กสพท.)        :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :     2 – 10 พฤษภาคม 2565

ขอบคุณข้อมูล   :   tcas.mahidol.ac.th

error: Content is protected !!