Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio คณะ ICT มหาวิทยาลัย มหิดล ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio คณะ ICT มหาวิทยาลัย มหิดล ปี 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัย มหิดล ได้ออกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร เบื้องต้น

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์–คอมพิวเตอร์, คณิต–คอมพิวเตอร์ หรือมีคะแนน GED 145 คะแนนในแต่ละรายวิชา

2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

.

เอกสารประกอบการสมัคร

1. Portfolio ภาษาอังกฤษ ( ไฟล์ pdf จำนวน 1 ไฟล์ ไม่จำกัดหน้า ขนาดไม่เกิน 3 MB เท่านั้น)

2. เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ไฟล์ pdf) ในหัวข้อ “เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต”

3. Video Presentation ประวัติและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ให้จัดทำเป็นไฟล์ .mp4 และอัปโหลดขึ้น YouTube หรือ Google Drive)

4. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (ไฟล์ pdf)

5. รูปถ่าย เป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .jpeg โดยขนาดมีความกว้าง 230 pixel ความสูง 312 pixel ขนาดไฟล์ไม่เกิน 150 KB

6. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ไฟล์ pdf)

7. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ไฟล์ pdf)

.

สมัครได้ที่   :     academic.ict.mahidol.ac.th/admission/apply

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    :     ict.mahidol.ac.th/th/?p=30915

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร  :  15 ก.ย. –  29 ต.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   :   19 พ.ย. 2564

สอบสัมภาษณ์   :  24 พ.ย. 2564

.

ขอบคุณข้อมูล     :     ict.mahidol.ac.th

error: Content is protected !!