Press ESC to close

รวมแหล่ง ทุนการศึกษา จากมูลนิธิและองค์กรต่างๆ

รวมแหล่ง ทุนการศึกษา จากมูลนิธิและองค์กรต่างๆ

สำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความต้องการอยากจะเรียนหนังสือให้สูงๆ อย่าพึ่งหมดหวังไปก่อนนะ เพราะในบทความนี้พี่ก็มีแหล่งขอ ทุนการศึกษา มาฝากกันลองเข้าไปเช็คข้อมูลกันดูว่าเรามีคุณสมบัติตรงตามที่เขากำหนดไหม หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับน้องๆ ที่อยากเรียนต่อได้นะจ้ะ

แหล่งทุนจากมูลนิธิและองค์กรต่างๆ

1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความจําเป็นตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา โดยมีทุนอยู่ 2 ลักษณะคือ 1. กยศ. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ 2. กรอ. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ หลักฯ

ประเภททุน   :  กู้ยืม

2. ทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

ทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติครอบคลุมการศึกษาสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึง อุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และการศึกษา สายวิชาชีพ ได้แก่ระดับ ปวช. และ ปวส. โดยทุนนี้เป็นทุนฟรีไม่มี เงื่อนไขให้ต้องใช้ทุนคืน คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุนคือ ผู้รับทุนเป็นผู้มีภูมิลําเนาอยู่นอกกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ผู้รับทุนมีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มูลนิธิฯ กําหนด และสถาบันที่รับทุนต้องการเข้าศึกษาเป็น สถาบันของรัฐ

ประเภททุน   :   ทุนฟรี

3. ทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์

ทุนสำหรับนักเรียนฐานะยากจนที่กําลังเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่1 (เฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย โครงการร้อยพลังการศึกษาเท่านั้น) หรือมัธยมศึกษาปีที่3 (เฉพาะนักเรียนทที่เลือกเรียนต่อสายอาชีพเท่านั้น) โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนของมูลนิธิยุวพัฒน์จะได้รับทุนการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.

ประเภททุน   :   ทุนฟรี

4. มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)

โครงการทุนการศึกษามูลนิธิEDF สำหรับเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโครงการที่สนับสนุน ทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) โดยพิจารณาจากความยากจน และความตั้งใจเรียนเป็นหลัก และไม่นำผลการเรียนมาเป็นหลักเกณฑ์ พิจารณาในการให้ทุน

ประเภททุน   :   ทุนฟรี

5. ทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์

ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสูตรทุกระดับ) เป็นทุนส่งเสริมให้นักเรียนที่จบ การศึกษาภาคบังคับ แต่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนได้มีโอกาสศึกษาใน ระดับสูงขึ้น เพื่อให้มีความรู้ทักษะ สำหรับใช้ในการประกอบอาชีพและนำกลับไปพัฒนาท้องถิ่น

ประเภททุน   :   ทุนฟรี

6. ทุนมูลนิธิดํารงชัยธรรม

ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดีมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมอบทุนการศึกษาในสาย สามัญ และทุนสายอาชีพ ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า จนระดับ ปริญญาตรี

ประเภททุน   :   ทุนฟรี

7. ทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นทุนให้เปล่าในระดับ ปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ 4 แห่ง ดังนี้

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ธรรมศาสตร์-รังสิต

3. มหิดล-ศาลายา

4. เกษตรศาสตร์-บางเขน

ประเภททุน   :   ทุนฟรี

8. ทุนมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา

เป็นทุนสำหรับเยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และต้องการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยม ศึกษาชั้นปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ ปวช. ให้จบระดับปริญญาตรีโดยเป็นทุนให้เปล่า

ประเภททุน   :   ทุนฟรี

9. ทุนการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

ทุนจากสำนักงาน ก.พ. ได้แก่ ทุนในพระราชา นุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทุนสำหรับผู้ที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ทุนศึกษาระดับปริญญา ตรีขึ้นไป) หรือทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง (ทุน UIS) (ทุนศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายและ ปริญญาโท)

ประเภททุน   :   ทุนฟรี ใช้ทุนบรรจุราชการ

10. โครงการทุนการศึกษาบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด

เป็นทุนต่อเนื่องจนสําเร็จการศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสูตร) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ ระดับอุดมศึกษา

ประเภททุน   :   ทุนฟรี

11. ทุนมูลนิธิเอสซีจี (SCG)

มูลนิธิเอสซีมีการให้ทุนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. ทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

2. ทุนบุตรผู้บำเพ็ญประโยชน์

3. ทุนนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ เชี่ยวชาญพิเศษ และ

4. ทุนนักเรียนผู้ด้อยโอกาส

ลักษณะของทุนการศึกษามูลนิธิเอสซีจีเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนการศึกษา ต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี โดยน้องๆ ไม่จําเป็นต้องเรียนเก่ง ขอให้มีผลการเรียนพอใช้มีความประพฤติดี และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน

ประเภททุน   :   ทุนฟรี

12. ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

เป็นทุนให้เปล่าสำหรับนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงระดับปริญญาตรี ฐานะยากจน และต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป

ประเภททุน   :   ทุนฟรี

13. ทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ประเภททุนที่ให้มอบ ทุนเสมอภาค , ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง , ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น , ทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน , ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ

ประเภททุน   :   ทุนฟรี มีเงื่อนไขในบางทุน

.

ดูรายเอียดเพิ่มเติม และกำหนดการรับสมัครทุน   :    okad.in.th/in-scholarship

ขอบคุณข้อมูล   :    okad.in.th

error: Content is protected !!