Press ESC to close

รับตรง รอบ 4.2 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564

รับตรง รอบ 4.2 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะ และหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รอบที่ 4.2 รับตรง อิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด การรับสมัคร และคณะที่เปิดรับ ดังต่อไปนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาบัณฑิต เอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

คุณสมบัติทั่วไป

1. สำหรับการศึกษา มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

2. สัญชาติไทย

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย

4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

วิชาสามัญ (ภาษาไทย 10% + ภาษาอังกฤษ 30% + คณิตศาสตร์ 1 10% + ฟิสิกส์ 10%+ เคมี 10% + ชีววิทยา 10%) + O-NET วิทยาศาสตร์ 10% + PAT 5 10%

แนวทางประกอบอาชีพ

ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์ ผู้ประกาศข่าว ประกอบอาชีพอิสระ ผู้นำเที่ยว

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :     18/06/2564 – 22/06/2564

.

คณะทันตแพทยศาสตร์

คุณสมบัติทั่วไป

1. สำหรับการศึกษา มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า ในแผนวิทยาศาสตร์ และมีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.60

2. สัญชาติไทย

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย

4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.  ผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ผู้สมัคร มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อเนื่องกันถึงปัจจุบัน นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) > ๓.๖๐ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ รวม ๖ ภาคเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ

ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย รัฐวิสากิจ สภากาชาดไทย ฯลฯ ประกอบอาชีพสาขาทันตกรรมในคลินิกส่วนตัวและโรงพยาบาลเอกชน ทันตแพทย์ตามร้านคลินิกฟัน เจ้าของกิจการ

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :     18/06/2564 – 22/06/2564

.

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาที่เปิดรับสมัครและจำนวนรับ

1. การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ)

2. การระหว่างประเทศ (นานาชาติ)

3. นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ

4. นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

5. บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ

6. บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ

7. บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกธุรกิจสากล

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำหรับการศึกษา มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า และมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00

2. สัญชาติไทย

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย

4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คะแนน SAT ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 450 คะแนน

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :     18/06/2564 – 22/06/2564

.

คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย

สาขาที่เปิดรับสมัครและจำนวนรับ

1. การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ

2. นิติศาสตร์

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ

5. บัญชีบัณฑิต

6. ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

7. รัฐประศาสนศาสตร์

8. วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอก วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

9. วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

10. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

11. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

12. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

13. เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร

14. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำหรับการศึกษา มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

2. สัญชาติไทย

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย

4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :     18/06/2564 – 22/06/2564

.

ทุก คณะ สมัครเรียนได้ที่     :    admissions.kku.ac.th/regis_app

ขอบคุณข้อมูล     :    admissions.kku.ac.th

error: Content is protected !!