Press ESC to close

รับตรง ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ ปี 2565

รับตรง ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ ปี 2565

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศเปิด รับตรง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio คัดเลือกโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ในหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. รับสมัคร ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญและสายอาชีพ โดยรับทุกแผนการเรียน

2. ต้องมี GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. ผู้สมัครต้องมีความประพฤติดี เรียบร้อย ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

4. มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน และอาจมีการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดการรับสมัคร  เพิ่มเติม    :     ลิงก์พาไป  !!

.

กำหนดการรับสมัคร  :    เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ขอบคุณข้อมูล    :    เพจ Walailak University มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

error: Content is protected !!