Press ESC to close

รับตรง TCAS 64 มหาวิทยาลัย ทักษิณ รอบที่ 1 Portfolio ปี 2564

รับตรง TCAS 64 มหาวิทยาลัย ทักษิณ รอบที่ 1 Portfolio ปี 2564

มหาวิทยาลัย ทักษิณ ได้ออกกำหนดการรับสมัคร และโครงการรับสมัครต่างๆ รับตรง ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ของโครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้ ดังนี้

ทางมหาวิทยาลัย เปิดรับ 12 คณะ 4 โครงการ

1. โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้

2.โครงการส่งเสริมนักเรียนคุรธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ

4. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การพิจารณา

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สัญชาติไทย และเป็นผู้ประพฤติดี

2. การพิจารณาจะพิจารณาจาก GPAX หรือ GPA วิชาที่เกี่ยวข้อง

3. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 ไม่นับรวมปก และส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการนำเสนอ

กำหนดการรับสมัคร    :     ประกาศรับสมัคร  !! 

**ระเบียบการรับสมัคร   :   รอประกาศต่อไป

.

รับสมัคร   :   01 ธ.ค. 63 – 13 ม.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล      :      เพจ ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

error: Content is protected !!