Press ESC to close

รับตรง พร้อมมอบทุนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ ม.แม่โจ้ ปี 2564

รับตรง พร้อมมอบทุนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ ม.แม่โจ้ ปี 2564

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเปิด รับตรง รับสมัครนักเรียนทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย ภาคการเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ และพัฒนากำลังคนของชาติทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะทางด้านการเกษตร โดยทางมหาวิทยาลัยจึงได้เปิดรับสมัครในโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 80 ทุน โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป

1. สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทอุตสาหกรรม หรือ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเกษตรกรรม ในทุกสาขาวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. มีเกรดเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.00

3. มีความประพฤติดี สุภาพ เรียบร้อย

4. ไม่เคยมีชื่อเป็นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

5. ไม่เป็นโรคที่เป้นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน สุขภาพแข็งแรง

.

คณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร

สมัครเรียนได้ที่    :     admissions.mju.ac.th

เกณฑ์การพิจารณา

1. พิจารณณาจากคุณสมบัติผู้สมัคร

2. พิจารณาจาก แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

3. พิจารณาจากผลการเรียน

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :       5 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล     :      admissions.mju.ac.th/admin/fileloads/callsmartfarmer64

error: Content is protected !!