รับตรง ม.มหาสารคาม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิด รับตรง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม. 6 หรือเทียบเท่า

2. เป็นเพศหญิงหรือชาย อายุระหว่าง 16 – 30 ปี

เกณฑ์การคัดเลือก

สอบข้อเขียน วิชาภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์เบื้องต้น, ความรู้ทั่วไปและความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์

การรับสมัคร

1. สมัครผ่านเว็บไซต์  ที่   nu.msu.ac.th/thai/?p=4063

2. สมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 19 – 30 เม.ย. 64

ที่ งานหลักสูตรและจัดการศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)

.

ระเบียบการรับสมัคร     :   เอกสารการรับสมัคร   !!

กำหนดการรับสมัคร    :    25 ม.ค. – 26 เม.ย. 64

ขอบคุณข้อมูล     :       nu.msu.ac.th