Press ESC to close

รับตรง ม.มหาสารคาม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2564

รับตรง ม.มหาสารคาม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิด รับตรง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม. 6 หรือเทียบเท่า

2. เป็นเพศหญิงหรือชาย อายุระหว่าง 16 – 30 ปี

เกณฑ์การคัดเลือก

สอบข้อเขียน วิชาภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์เบื้องต้น, ความรู้ทั่วไปและความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์

การรับสมัคร

1. สมัครผ่านเว็บไซต์  ที่   nu.msu.ac.th/thai/?p=4063

2. สมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 19 – 30 เม.ย. 64

ที่ งานหลักสูตรและจัดการศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)

.

ระเบียบการรับสมัคร     :   เอกสารการรับสมัคร   !!

กำหนดการรับสมัคร    :    25 ม.ค. – 26 เม.ย. 64

ขอบคุณข้อมูล     :       nu.msu.ac.th

error: Content is protected !!